• 1
 • 2
 • 3
 • 4

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW KLAS I – III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KORSZACH

Charakterystyka programu

Realizatorami działań profilaktycznych są przede wszystkim nauczyciele
i pedagog szkolny, a terenem tych działań jest głównie szkoła.  Ze względu na to, że adresatem jest grupa niskiego ryzyka, czyli społeczność uczniowska kl. I-III Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Korszach, będzie realizowana przede wszystkim profilaktyka uniwersalna, na poziomie pierwszorzędowym. Działania podejmowane w jej ramach kierowane są do osób zdrowych i wspomagają prawidłowe procesy rozwoju fizycznego i psychicznego. Mają na celu promocję zdrowego stylu życia, opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zapobieganie lub zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych. Na tym poziomie oddziaływań ważne jest rozwijanie różnych umiejętności, które pozwolą każdemu dziecku radzić sobie
z trudnymi sytuacjami życiowymi i z przeżywanymi w związku z nimi emocjami.

Cele programu

 • prowadzenie profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów
             i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz
             podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań
             ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków
             i substancji,
  • prowadzenie profilaktyki selektywnej (w nielicznych przypadkach) –  wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych,
  •  wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  • kształtowanie postaw wolnych od nałogów,
  • wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów,
  • dążenie do większej otwartości uczniów, świadomego przeżywania emocji,
  • wyuczenie i ćwiczenie asertywnych zachowań (umiejętność odmawiania),
  • wspieranie rozwoju ucznia poprzez kształtowanie następujących zachowań: prawidłowe odżywianie, dbałość o higienę własnego ciała, przestrzeganie

           zasad bezpieczeństwa,

 • formowanie nawyków higienicznych zapobiegających najbardziej powszechnym wśród dzieci chorobom,
 • promowanie właściwych form spędzania wolnego czasu,
 • tworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem,  budowanie jego więzi ze szkołą i z klasą,
 • uświadamianie uczniom zagrożeń związanych ze środkami uzależniającymi,
 • uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z komputera,
  Internetu i multimediów,
 • uczenie zachowań dotyczących kultury życia codziennego,
 • eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród najmłodszych uczniów w szkole,
 • poszarzenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci, dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

Treści programowe zamknięte są w następujące bloki tematyczne:

 1. Życie i zdrowie to największe wartości
 2. Higiena osobista i otoczenia
 3. Zdrowy sposób żywienia
 4. Bezpieczeństwo na co dzień
 5. Zdrowy styl życia
 6. Zdrowie psychiczne
 7. Profilaktyka uzależnień


Czynniki ryzyka Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Metody oceny skuteczności

Dysfunkcyjne środowisko rodzinne i społeczne

Negatywne zachowania higieniczne
w szkole
i w domu

Brak wiedzy dotyczącej   zasad bezpieczeństwa
w szkole, domu
i na drodze

Brak alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu

Brak wiedzy na temat zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich

Zagrożenie wykluczeniem społecznym

Dostęp do środków odurzających,
i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, papierosów i alkoholu

 1. Zdrowie i życie to największe wartości

   uświadomienie uczniom, że są odpowiedzialni za własne zdrowie,

   kształtowanie umiejętności zapobiegania infekcjom,

   wskazanie na znaczenie ruchu dla zdrowia,

   zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy (omdlenia, oparzenia, złamania),

   uświadomienie zagrożeń wynikających z niekontrolowanego przyjmowania leków i stosowania środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem.

   organizowanie spotkania
z pielęgniarką szkolną, szkolenie prowadzone

   pokazy udzielania pierwszej pomocy,

   stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych,

   różne formy ruchu na lekcjach wychowania fizycznego,

   organizowanie pogadanek

   wdrażanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w zorganizowanych formach pedagogizacji,

wychowawcy, pielęgniarka,

wychowawcy

koordynator ds. bezpieczeństwa

wychowawcy, pielęgniarka

   obserwacja pod kątem zachowań prozdrowotnych,

   rozmowy z uczniami na temat znaczenia ruchu dla zdrowia,

   rozmowy z uczniami.

 1. Higiena osobista i otoczenia

   poszerzanie wiedzy na temat higieny, środków i sposobów utrzymania czystości,

   kształtowanie przyzwyczajeń higienicznych,

   zdobywanie wiedzy na temat higieny własnej i otoczenia,

   kształtowanie uczucia grupowej odpowiedzialności za utrzymanie czystości w najbliższym otoczeniu.

   wykonanie kącików gazetek na temat higieny osobistej,

   przeprowadzenie konkursów dotyczących przyzwyczajeń higienicznych,

   udział w akcjach ekologicznych, np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi

wychowawcy,

wychowawcy

   obserwacja,

   osiągnięte wyniki
w konkursach,

   przeprowadzenie ankiet wśród uczniów
i rodziców.

 1. Zdrowy sposób żywienia

   rozumienie związku między jakością pożywienia a dobrym samopoczuciem i zdrowiem,

   uświadomienie wartości odżywczej pokarmów,

   reklamowanie zdrowej żywności,

   kształtowanie umiejętności higienicznego przygotowania posiłku i kulturalnego spożycia,

   zachęcanie do spożywania zdrowych pokarmów.

   pokazy zdrowej żywności,

   udział w akcji „Śniadanie daje moc”

   przygotowanie kanapek, surówek, koktajli owocowych na zajęciach techniki,

   pedagogizacja rodziców na temat zdrowego stylu żywienia.

wychowawcy,

Rodzice

   ankieta.

 1. Bezpieczeństwo na co dzień

   zapoznanie ze sposobami zachowania się na wypadek burzy, pożaru, powodzi,

   ustalenie sposobów bezpiecznego posługiwania się urządzeniami w gospodarstwie domowym,

   poszerzenie wiadomości na temat bezpiecznego zachowania się na drodze podczas gier
i zabaw ruchowych,

   uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nierozważnego korzystania z Internetu.

   integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych,  nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców oraz osób współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.

   pogadanki na temat bezpieczeństwa na wypadek burzy, pożaru, powodzi, bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi,

   spotkanie z policjantem, strażakiem,

   wycieczka Bezpieczne przekraczanie jezdni,

   programy profilaktyczne,

   pogadanki,

   pedagogizacja rodziców.

Wychowawcy nauczyciele

policjant,

strażak

wychowawcy

rodzice

pracownicy szkoły

                   ankieta

 1. Zdrowy styl życia

   różnicowanie aktywności ruchowej,

   wskazywanie właściwych
i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu

   utrwalanie nawyków  właściwego spędzania czasu (codzienny ruch na świeżym powietrzu, „oderwanie” od komputera, gier, telewizji itp.)

   rozwijanie pasji i zainteresowań

   kształtowanie umiejętności właściwego planowania dnia

   poszerzanie tematów zagrożeń wynikających z uzależnień (od gier komputerowych)

   uczestnictwo w organizowanych różnych formach pozalekcyjnych zajęć,

   udział w rozgrywkach międzyklasowych, Dzień Sportu Szkolnego, „Mały mistrz”, Dzień Rodziny na sportowo itp.

   pedagogizacja rodziców

   ułożenie planu dnia

Wychowawcy

Rodzice

n-le

 wychowania fizycznego

                   ankieta.

VI. Zdrowie psychiczne

   uświadomienie, że istnieją sposoby wpływania na własne samopoczucie,

   uczenie radzenia sobie z negatywnymi emocjami (gniew, agresja, wybuchy złości),

   ustalanie i przestrzeganie zasad kulturalnego  komunikowania się,

   integracja zespołu klasowego, okres adaptacyjny w kl. I SP

   wzmacnianie poczucia własnej wartości,

   eliminowanie  wulgaryzmów

   eliminowanie dokuczania, przezywania, odtrącania, oraz wszelkich, nawet najmniejszych,  przejawów agresji fizycznej i psychicznej

   kształtowanie umiejętności otwartego wyrażania swoich myśli i uczuć w taki sposób, aby respektować uczucia i poglądy drugiej osoby (zachowanie asertywne).

- reagowanie wychowawcy i innych nauczycieli w sytuacji ryzyka wykluczenia ucznia ze społeczności szkolnej i klasowej

   uczestnictwo w pogadankach
i rozmowach w kręgu,

   udział w zabawach dramowych i pantomimicznych,

   warsztaty prowadzone przez psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznej

   udział w klasowych i szkolnych imprezach środowiskowych

   rozmowa z pedagogiem szkolnym,

   wsparcie psychologa

   wspomaganie rodziców
w nawiązaniu kontaktu
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

   informowanie rodziców o organizowanych szkoleniach i terapiach

- przydzielanie zadań nobilitujących danego ucznia w oczach klasy

- pogadanki, dramy pouczające problematykę wykluczenia

- indywidualne rozmowy z uczniami

- analiza przypadku – szukanie przyczyn trudnej sytuacji

- współpraca z pracownikami MOPS-u i PPP-P

- przekazanie rodzicom informacji o możliwości uzyskania pomocy

- wstępna diagnoza uczniów 6 i 7-letnich (wyłonienie uczniów z problemami emocjonalnymi, zdrowotnymi i wychowawczymi)

wychowawcy,

nauczyciele świetlicy, biblioteki

wychowawcy,

psycholog

pedagog

rodzice

wychowawcy

- rozmowy indywidualne,

- wywiady,

- rozmowy,

- ankieta wśród uczniów i rodziców

- rozmowy,

- wywiady,

- ankiety

VII. Profilaktyka uzależnień

   kształcenie umiejętności świadomego dokonywania wyboru, uświadomienie szkodliwości spożywania napojów energetyzujących,

   wzmocnienie przekonania, że życie bez środków uzależniających jest ciekawe,

   zapoznanie ze skutkami używania środków psychotropowych, papierosów, alkoholu,

   nabywanie umiejętności odmawiania,

  

   przeprowadzenie pogadanek na temat zagrożeń spowodowanych uzależnieniami,

   uświadomienie rodziców na temat zagrożeń,

   przeprowadzanie programów profilaktycznych

   udzielanie informacji, gdzie
i do kogo mają się zwrócić
o pomoc rodziny alkoholików i osób uzależnionych

   rozmowy indywidualne specjalistów z uczniami

   uaktualnianie wiedzy nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców na temat nowych, dostępnych na rynku środków odurzających, substancji psychoaktywnych, leków.

wychowawcy, pedagog,

wychowawcy, pedagog, rodzice

- wywiady
z uczniami
i rodzicami,

- ankiety,

- wywiady


Przewidywane efekty działań profilaktycznych:

 1. Uczniowie są wyposażeni w wiedzę z zakresu profilaktyki.
 2. Mają wypracowane nawyki właściwych zachowań w różnych sytuacjach życiowych.
 3. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w promocji zdrowego stylu życia.
 4. Coraz więcej uczniów uczestniczy w konkursach o tematyce profilaktycznej
  i prozdrowotnej.
 5. Uczniowie więcej czasu spędzają na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.
 6. W szkole realizowany jest kalendarz imprez profilaktycznych i prozdrowotnych.
 7. Rodzice uczestniczą w spotkaniach dotyczących profilaktyki, stosują zasady profilaktyki domowej.
 8. Uczniom potrzebującym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna
  i materialna.
 9. Zmniejsza się liczba przypadków zachowań agresywnych, ulegania negatywnym wpływom rówieśników.
 10. Uzyskuje się poprawne relacje interpersonalne uczeń – uczeń, uczeń
  – nauczyciel, nauczyciel – rodzic, dziecko – członkowie rodziny, dziecko
  – rówieśnicy.
 11. W bibliotece znajdują się materiały dotyczące profilaktyki. Tworzony jest bank publikacji i scenariuszy wypracowanych przez nauczycieli.

Metody i techniki pracy (do wyboru):

Pogadanki, dyskusje kierowane przez nauczyciela, burza mózgów, inscenizacja, zabawy dramowe i pantomimiczne, krąg, piosenki, miniwykład, gry i zabawy, konkursy, prace plastyczne, pokazy, itp.

Ewaluacja

Program profilaktyki dla kl. I-III szkoły podstawowej nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań, dotyczących efektów wychowania szkolnego. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji.

        Przez monitorowanie rozumiemy systematyczną i rozciągniętą w czasie obserwację sposobów realizacji przyjętych w Programie celów i zadań. Zajmuje się tym dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagog szkolny oraz rodzice.

        Ewaluacja jest natomiast pogłębioną analizą i interpretacją zebranych danych oraz oceną wartości Programu. Pozwoli podjąć decyzję, czy ma być dalej realizowany, a jeżeli tak, to czy należy go zmodyfikować.

        Ewaluacja Programu profilaktyki w naszej szkole przeprowadzana będzie co trzy lata przez zespół zadaniowy powołany przez dyrektora. Dokonywana będzie
na podstawie  ankiet, wywiadów, analizy szkolnej dokumentacji, wyników zachowania i nauczania.

 Nowelizacja programu w 2015-2016 r.:

Halina Czołba

Beata Dudziak

Anna Dymitrowicz

Irena Szwarc

Magdalena Żywicka

Magdalena Cichoń

Joomla templates by a4joomla