• 1
 • 2
 • 3
 • 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KORSZACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

KORSZE 2016

WSTĘP

Szkolny Program Wychowawczy (SPW) opisuje działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. Program ten służy urzeczywistnieniu wizji wychowanka/absolwenta szkoły.

            Wszyscy – uczniowie, nauczyciele, rodzice – pragniemy mieć dobrą szkołę, która uczy, jak mądrze i dobrze żyć, jak należy pracować dla ojczyzny.

            Priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny, gdyż tu przede wszystkim kształtuje się jego charakter, dziedziczone są doświadczenia, przekazywany jest system wartości. Rodzice mają prawo decydować o całym procesie wychowawczym dziecka.

 1. POTRZEBY W ZAKRESIE WYCHOWANIA

W drodze dyskusji pomiędzy wszystkimi podmiotami ustala się główne kierunki wychowania w szkole. Sformułowano listę postaw, dyspozycji, umiejętności, które odpowiednio rozwijane, mają wprowadzić uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w świat praw i obowiązków obywatelskich, wartości rodzinnych, w świat tradycji regionu, kraju, Europy i świata; ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej, poszanowanie dla dokonań własnego regionu, ojczyzny, Europy i świata.

Wyłoniono następujące kategorie:

- pewność siebie, odwaga, poczucie własnej wartości, świadomość swoich mocnych stron;

- wysoki poziom motywacji do nauki i dobre opanowanie wiadomości i umiejętności szkolnych, świadomość znaczenia nauki w życiu;

- grupa umiejętności społecznych: nieuleganie negatywnym wpływom otoczenia, szacunek dla innych ludzi i przestrzegania zasad kultury, tolerancja oraz umiejętność prezentowania swoich poglądów;

- umiejętność podejmowania decyzji, radzenie sobie z trudnościami, aktywna postawa do swojego rozwoju.

- przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych

Zagadnienia SPW uwzględniają potrzeby i oczekiwania uczniów zgłaszane
do wychowawców klas, pedagoga, dyrekcji, Samorządu Szkolnego, Rady Rodziców, a także wymogi prawne stawiane przez MEN.

 1. NACZELNY CEL WYCHOWANIA

„Celem wychowania jest nie tyle ukształtowanie w ten czy w inny sposób człowieka, ile zaszczepienie mu umiejętności i chęci samodzielnej pracy nad sobą oraz dążenie do doskonałości moralnej”.

                                                                                  (Dr D. Nakoneczna)

3.         ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWUJĄCEGO

Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając obowiązki rodziców, podejmują następujące działania:

-     współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,

-     prowadzenie zajęć zintegrowanych i godzin do dyspozycji wychowawcy klasy według ustalonej tematyki, zgodnej z ogólnymi zadaniami wychowawczymi szkoły,

-     diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów oraz procesów interpersonalnych zachodzących w klasie,

-     diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów,

-     integrowanie klasy i dbanie o utrzymywanie w niej dobrej atmosfery pracy,

-     udzielanie uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych lub szkolnych,

-     obserwowanie, notowanie i ocenianie zachowań uczniów,

-     organizowanie sytuacji wychowawczych (imprezy klasowe, wycieczki, wspólne wyjścia do kina, itp.) umożliwiających integrację klasy, kształtowanie kultury osobistej uczniów, wdrażanie do współdziałania, poszerzanie zainteresowań, itp.,

-     organizowanie (w miarę możliwości) różnych form pomocy dla uczniów, np. pomocy koleżeńskiej w nauce, pomocy materialnej,

-     utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami uczniów i wspieranie ich w wychowaniu dzieci,

-     w szczególnych sytuacjach pełnienie roli mediatora pomiędzy uczniem a rodzicami, uczniem a nauczycielem.

4.         CELE I DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

             

             Za priorytetowe cele w zakresie wychowania szkoła uważa:

Szkoła podstawowa:

Wychowanie dziecka, które:

- umie dbać o własne zdrowie i ciało,

- umie pracować w grupie,

- dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe, czasowe, przestrzenne,

- wywiązuje się z powierzonych mu prostych zadań,

- odróżnia dobro od zła,

- zna prawa natury,

- uczy się żyć z ludźmi,

- potrafi rozwiązywać niektóre problemy,

- zna podstawowe normy społeczne.

Gimnazjum:

Wychowanie gimnazjalisty, który:

-     dba o indywidualny rozwój,

-     jest przygotowany do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie i we wspólnocie europejskiej,

-     dostrzega i akceptuje różnice między ludźmi,

-     jest odpowiedzialny za powierzone zadania,

-     zna swoje mocne i słabe strony.


DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

L.p. DZIAŁ ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI PRZEWIDYWANE EFEKTY
1.

Rozwój fizyczny

 

Rozwijanie sprawności fizycznej

I etap edukacyjny kl. I-III
- poznaje podstawowe zasady troski o swoje ciało 
- rozumie potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego na powietrzu
- rozwija tężyznę fizyczną i doskonali swoje umiejętności

II etap edukacyjny kl. IV-VI
- rozumie potrzebę podnoszenia swojej sprawności fizycznej
- świadomie troszczy się o swoją sprawność fizyczną
- uczestniczy w wybranych przez siebie formach aktywności sportowej

- zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych

Wdrażanie do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią

I etap edukacyjny k. I-III
- poznaje podstawowe przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w klasie, w szkole i poza nią 
- nabywa umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia

II etap edukacyjny kl. IV-VI
- nabywa nowych umiejętności w zakresie edukacji komunikacyjnej
- nabywa umiejętności rozpoznawania zagrożeń płynących ze stosowania używek
- troszczy się o bezpieczeństwo swoje i innych

 

Kształtowanie postaw proekologicznych

I etap edukacyjny kl. I-III
- dba o estetykę otoczenia wokół siebie
- zdobywa podstawowe wiadomości na temat środowiska przyrodniczego
- wykorzystuje zdobyte wiadomości w praktyce, prowadzi własną hodowlę

 II etap edukacyjny kl. IV-VI
- rozumie potrzebę troski o środowisko przyrodnicze, dba o rośliny w szkole
- troszczy się o środowisko przyrodnicze wokół szkoły

 • podnoszenie sprawności fizycznej uczniów na zajęciach WF
 • poznawanie sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia na WF i przyrodzie
 • podczas zajęć pływania na basenie, zajęć żeglarskich
 • na zajęciach pozalekcyjnych
 • imprezach sportowych
 • w trakcie gier i ćwiczeń terenowych
 • na wycieczkach pieszych i rowerowych (kl. IV-VI)
 • spacery, wycieczki piesze, rowerowe (kl. IV-VI), autokarowe
 • rejsy statkiem, pływanie
  • realizacja treści zajęć przyrody i treści ścieżki proekologicznej
  • udział w akcjach sprzątania świata
  • udział w wycieczkach ekologicznych
  • prowadzenie akcji, np. zbiórka makulatury, zużytych baterii
  • zwiedzanie muzeum przyrody

a) wie, jak dbać                

    o swoje ciało;

b) aktywnie spędza

    wolny czas;

c) podnosi swoją sprawność fizyczną poprzez różne formy aktywności sportowej) zna i stosuje podstawowe przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią

e) prawidłowo reaguje   

    w sytuacjach zagrożenia

f) czuje się bezpiecznie 

    w szkole

g) zdaje egzamin         

    na Kartę rowerową

   (kl. IV-VI)

h) zna zagrożenia           

   wynikające z zastosowania  

   używek

a) jest przekonany o konieczności harmonijnego współistnienia człowieka i środowiska

b) posiada wiadomości na temat ochrony środowiska

2. Rozwój intelektualny

 Odkrywanie swoich uzdolnień, możliwości i własnej indywidualności

I etap edukacyjny kl. I-III
- doskonali swoje umiejętności
- odkrywa własne uzdolnienia i możliwości
- rozwija swoje zainteresowania

 II etap edukacyjny kl. IV-VI
- świadomie wybiera formy rozwoju własnych zainteresowań
- uświadamia sobie własną indywidualność                               
- samodoskonali się w wybranych przez siebie kierunkach

 

Zamiłowanie do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy, fascynacji pięknem

I etap edukacyjny kl. I-III

- poznaje otaczający go świat
- uczy się ,, organizacji" uczenia się  
- prowadzi własne obserwacje

II etap edukacyjny kl. IV-VI
- wykonuje pierwsze doświadczenia, poszukuje samodzielnych rozwiązań
- uczy się rozwiązywania złożonych problemów poznawczych

- uczestniczy w zadaniach, które umożliwiają dociekanie, zgłębianie, poszukiwanie

 

 • na wszystkich zajęciach, edukacyjnych
 • w kołach zainteresowań szkolnych i pozaszkolnych
 • w pracy własnej ucznia
 • realizowanie indywidualnych projektów edukacyjnych, badań, obserwacji zgodnie z zainteresowaniami uczniów (ale coraz trudniejszych, nowych) i prezentacje efektów realizacji
 • prace na rzecz klasy i szkoły
 • rozwiązywanie wspólnie z nauczycielem złożonych problemów poznawczych, mających wiele rozwiązań, wymagających negocjacji, badań i doświadczeń
 • przeprowadzanie debat, dyskusji, literackich spotkań, inscenizacji, recytacji
 • udział w koncertach muzycznych
 • uczestniczenie w  edukacyjnych zajęciach pozalekcyjnych

a) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości

b) prezentuje  efekty swoich 

    zainteresowań i uzdolnień                       w środowisku szkolnym, lokalnym i regionalnym

a) korzysta z dorobku

    kultury, techniki,

    nauki (docieka, zgłębia,    poszukuje)

3. Rozwój emocjonalny

Poznawanie własnej sfery uczuciowej

I etap edukacyjny kl.  I-III

- rozwija sprawność i samodzielność życiową 
- potrafi słuchać innych
- nabywa umiejętności samooceny

 II etap edukacyjny kl.  IV-VI
- rozumie pojęcia: emocje pozytywne i negatywne
- zna i ocenia reakcje własne i innych
- jest świadomy własnego sposobu reagowania w różnych sytuacjach

 

Ukierunkowanie uczuć, emocji

I etap edukacyjny kl. I-III

- rozwija umiejętność komunikacji

- okazuje własne uczucia i emocje                                               - uczy się radzenia sobie z własnymi emocjami negatywnymi

 

II etap edukacyjny kl. IV-VI

- okazuje uczucia i emocje stosownie do sytuacji

- tworzy właściwe relacje z otoczeniem

- dostrzega i rozumie związki z innymi ludźmi

 - zna granice własnych możliwości

- uczy się wyciszania emocji i radzenia sobie ze stresem

 • nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, zdobywanie wiedzy i trening w tym zakresie (godziny wychowawcze)
 • analizowanie wyników, formułowanie wniosków (samodzielnie przez uczniów)
 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, np. w ramach świetlicy środowiskowej
 • spotkania z pedagogiem szkolnym
 • pogadanki z wychowawcą

a) potrafi funkcjonować                 

   w grupie społecznej

b) rozróżnia pozytywne

   i negatywne emocje

   bez używania przemocy

a) zna sposoby panowania                    nad emocjami negatywnymi                     

   i radzenia sobie w sytuacjach stresujących

b) jest wrażliwy na krzywdę                               

 i problemy drugiego człowieka

4. Rozwój moralny

Kształtowanie poczucia wartości i godności, budowanie systemu hierarchii wartości

I etap edukacyjny kl. I-III

- poznaje różne zachowania ,uczy się oceny własnych zachowań

- uczy się dokonywania wyborów

- stara się szanować siebie i innych,

- poznaje pojęcia: wartość i godność człowieka

 

 

II etap edukacyjny kl. IV-VI

- rozumie pojęcia: wartość i godność

- uczy się wartościowania

- bierze odpowiedzialność za swoje wybory, własną naukę i rozwój

- stabilizuje system wartości, docenia znaczenie zdrowia oraz poczucie sensu istnienia

Rozumienie i szanowanie własnej autonomii oraz wolności w związku z szanowaniem niezależności  i wolności innych osób

 

I etap edukacyjny kl. I-III

- poznaje różne potrzeby

- rozróżnia potrzeby swoje i innych

- nazywa swoje potrzeby i potrzeby innych

- uczy się wyrażać własne zdanie

 

II etap edukacyjny kl.  IV-VI

- rozumie pojęcie – autonomia

- odczuwa potrzebę własnej niezależności

- realizuje własne potrzeby z uwzględnieniem potrzeb innych ludzi

- ma świadomość własnej autonomii

- umie bronić własnego zdania i szanuje zdanie innych

 

 • w trakcie wszystkich zajęć edukacyjnych
 • w czasie godzin wychowawczych
 • w rozmowach nauczyciela z uczniem
 • ustalanie reguł zachowania
 • przekształcanie w twórczy sposób naturalnie zaistniałych sytuacji (np. za pomocą dramy)
 • przygotowanie ankiet, kwestionariuszy - badanie opinii
 • swobodna twórczość
 • treningi asertywności
 • ustalanie reguł zachowania
 • przekształcanie w twórczy sposób naturalnie zaistniałych sytuacji (np. za pomocą dramy)
 • przygotowanie ankiet , kwestionariuszy - badanie opinii
 • swobodna twórczość

a) posługuje się 

    własnym systemem

    wartości

b) świadomie dokonuje 

    wyborów

 c) szanuje siebie i innych

 d) świadomie odpowiada za swoje czyny

a) jest tolerancyjny i asertywny

5.

Rozwój  wolicjonalny

Stawianie celów i osiąganie ich                                        I etap edukacyjny kl. I-III

- poznaje pojęcia pracowitość, rzetelność, wytrwałość

- uczy się wytrwałości i pracowitości

- kończy rozpoczęte zadanie

- uczy się stawiania celów i dobierania do nich sposobów realizacji

 

II etap edukacyjny kl. IV-VI

- samodzielnie wybiera cele, dobiera do nich środki  realizacji

- dokonuje samodzielnych rozwiązań

- odczuwa potrzebę autokreacji

 • w trakcie wszystkich zajęć (poprzez uwzględnienie w ocenie pracy: punktualności wykonania, nakładu pracy i formy prezentacji)
 • w pracach grupowych
 • w pracach typu organizacyjnego
 • w działalności samorządowej uczniów
 • rozwiązywanie nowych, nieznanych problemów za pomocą symulacji, dramy
 • motywowanie do aktywności

a) jest pracowity, wytrwały, rzetelny, sumienny, ambitny

b) stawia sobie cele

c) osiąga stawiane sobie cele

6. Rozwój duchowy

Poznawanie dorobku kultury                                                      I etap edukacyjny kl. I-III                                                                           - poznaje tradycje rodzinne, religijne, szkolne, narodowe                                                                                                                    - rozróżnia poznane tradycje i ich symbolikę

II etap edukacyjny kl. IV-VI

- rozwija szacunek do tradycji

- przygotowuje się do  świadomego uczestniczenia we wszystkich uroczystościach

 

 

 

 

 

 

Kształcenie postawy twórczego i refleksyjnego myślenia

I etap edukacyjny kl. I-III

- uwrażliwia się na piękno

- poznaje sztukę użytkową

- uczestniczy w różnorodnych formach działalności artystycznej

 

II etap edukacyjny kl. IV-VI

- przygotowuje się do świadomego odbioru sztuki

- uzewnętrznia emocje w kontakcie ze sztuką

- odczuwa potrzebę stałego kontaktu ze sztuką

 • uczestnictwo w czynnym wypoczynku jako okazja do duchowego doskonalenia
 • współistnienie w grupie
 • kultywowanie tradycji, obyczajów bliższego  i dalszego środowiska
 • udział w uroczystościach szkolnych, narodowych i religijnych
 • pogadanki związane ze świętami religijnymi
 • ukazywanie związków pomiędzy tradycją rodzinną i narodową przy organizowaniu Świąt Wielkanocy, Bożego Narodzenia
 • udział w konkursach, wystawach, przedstawieniach
 • udział w rekolekcjach i przedstawieniach o treści religijnej
 • poszukiwanie w sztuce (literaturze, filmie, muzyce) wzorów godnych naśladowania
 • samodzielność jako postawa twórcza: prace plastyczne i techniczne
 • znajomość znaczenia naturalnego i kulturalnego dziedzictwa regionu (zabytki architektury i malarstwa)

a) zna i szanuje  tradycje narodowe, rodzinne, religijne, szkolne

b) aktywnie uczestniczy                  

    w uroczystościach

    rodzinnych, szkolnych                            

   i środowiskowych

a) jest wrażliwy na piękno sztuki;

b) osiąga sukcesy w działalności artystycznej

7.

Rozwój społeczny

 

Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych

I etap edukacyjny kl. I-III

- rozwija poczucie przynależności do klasy i szkoły

- integruje się z zespołem klasowym

- nabywa umiejętność współpracy koleżeńskiej

- dokonuje oceny własnych zachowań, podejmuje próby wyciągania wniosków

- uświadamia konieczność dokonywania samokontroli

- rozumie pojęcia: patriota, patriotyzm

 

 

II etap edukacyjny kl. IV-VI

- rozumie pojęcia: koleżeństwo, tolerancja, przyjaźń, współpraca, pomoc

- nabywa umiejętność bycia dobrym kolegą, przyjacielem

- rozróżnia dobre i złe postawy

- dostrzega  potrzeby innych

- rozróżnia zachowania uległe, agresywne i asertywne

- jest odpowiedzialny za powierzone zadania

- potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

- analizuje wzory i normy społeczne

- bierze świadomy udział w organizowanych uroczystościach

- rozumie pojęcia: patriota, patriotyzm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój samorządności

I etap edukacyjny kl. I-III

- poznaje prawa , obowiązki i zasady działania samorządu klasowego

- wypracowuje zasady działania samorządu klasowego

- poznaje rolę i zadania Samorządu Uczniowskiego

 

II etap edukacyjny kl. IV-VI

- rozumie pojęcia: samorządność, odpowiedzialność, współpraca

- jest współodpowiedzialny za podjęte działania, analizuje je

- potrafi ocenić i wybrać właściwą dla siebie postawę

- uczy się zasad demokracji

 • przygotowywanie scenek rodzajowych
 • pogadanki i dyskusje
 • filmy edukacyjne
 • stosowanie aktywizujących metod i form pracy
 • wypracowanie wewnątrzklasowego kodeksu postępowania
 •  zapoznanie ze Statutem, uświadomienie praw i obowiązków ucznia
 •  wycieczki do Miejsc Pamięci Narodowej
 • zapoznawanie uczniów z dziedzictwem kulturowym, narodowym i regionalnym

przybliżanie postaci wielkich rodaków, bohaterów narodowych

 • zapoznanie ze Statutem, prawami i obowiązkami ucznia (godziny wychowawcze)
 • udział w pracach organizacji uczniowskich

 

a) współpracuje w grupie

b) jest koleżeński, wrażliwy,

   tolerancyjny, komunikatywny,

   odpowiedzialny;

c) ma poczucie przynależności do swego narodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) zna obowiązki i prawa ucznia;

b) wie, w jakich dokumentach zapisane są obowiązki i prawa ucznia

 c) aktywnie uczestniczy w realizacji zadań na rzecz klasy i szkoły;

d) bierze udział w wyborach samorządu klasowego i szkolnego


Efekty pracy – sylwetka absolwenta szkoły podstawowej

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania,
 • jest ciekawy świata,
 • jest żądny wiedzy,
 • jest dociekliwy,
 • jest wrażliwy na piękno,
 • świadomie uczestniczy w kulturze,
 • jest wrażliwy na krzywdę i potrzeby innych,
 • jest uczuciowy,
 • jest samodzielny,
 • dba o własne ciało i zdrowie,
 • świadomie wybiera zdrowy styl życia,
 • odróżnia dobre postępowanie od złego,
 • umie określić własne potrzeby,
 • umie nawiązywać i podtrzymywać kontakty z ludźmi,
 • rozumie znaczenie ekologii,
 • szanuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe


DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE W GIMNAZJUM

  DZIAŁ ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI EFEKTY
  WYCHOWANIE W POSZANOWANIU PRAW CZŁOWIEKA
 • Upowszechnianie wiedzy nt. praw człowieka, dziecka
 • Upowszechnianie znajomości dokumentów szkolnych dotyczących praw ucznia i obowiązków szkolnych – jako źródła informacji dla uczniów i rodziców
 • Uświadomienie uczniom i rodzicom zakresu praw i obowiązków uczniowskich
 • Uczenie poszanowania prawa w odniesieniu do siebie i innych
 • Kształcenie umiejętności korzystania z praw i obrony swoich praw w praktyce
 • Kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka i jego poglądów
 • Zapobieganie przejawom dyskryminacji
 • Wspieranie rodziny w zabezpieczeniu podstawowych praw dziecka
 • Realizacja treści programowych  związanych z problematyką praw człowieka zawartych w szkolnych programach nauczania- w szczególności na wiedzy o społeczeństwie, historii, j. polskim, ścieżkach międzyprzedmiotowych, godzinach wychowawczych
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi dokumentami, które te prawa zawierają, w szczególności: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka, Konstytucja RP
 • Systematyczne przekazywanie wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów i rodziców
 • Zapoznanie uczniów z prawami zawartymi w Statucie Szkoły, WSO, regulaminach wewnętrznych
 • Respektowanie stanowionego prawa przez nauczycieli i uczniów
 • Proceduralne wyciąganie konsekwencji wobec niewypełniania obowiązków szkolnych przez uczniów
 • Uczenie tolerancji wobec odmiennych poglądów i postaw, innych kultur, narodów, religii
 • Przestrzeganie właściwych norm zachowań w relacjach interpersonalnych ( uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń i inne kontakty w ramach społeczności szkolnej
 • Wychowawca, pedagog, opiekun Samorządu Uczniowskiego jako rzecznik interesów praw ucznia/dziecka
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, reagowanie przez szkołę w przypadku łamania praw dziecka w rodzinie
 • Udzielanie form pomocy materialnej zgodnie z przyjętymi kryteriami
 • Udzielanie szczególnego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego uczniom, rodzicom z rodzin niewydolnych wychowawczo
 • Uczeń:
 • wie, w jakich dokumentach zapisane są prawa dziecka/ucznia i obowiązki szkolne
 • jest świadomy swoich praw i korzysta z praw mu przysługujących
 • nabywa umiejętności korzystania ze swoich praw w życiu szkolnym i w społeczeństwie
 • ma świadomość, jak dochodzić swoich praw w przypadku ich nie respektowania
 • jest świadomy swoich obowiązków oraz konsekwencji wynikających z ich nie wypełniania
 • nabywa świadomość respektowania prawa zarówno wobec siebie jak i drugiego człowieka
 
  PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM
 • Uczenie i stosowanie procedur demokratycznych w życiu szkolnym
 • Kształtowanie u uczniów postaw aktywnych i odpowiedzialnych
 •  Rozwijanie samorządności uczniowskiej
 • Uczenie właściwej organizacji pracy
 • Kształtowanie dojrzałości społecznej i postaw obywatelskich
 • Stosowanie procedur demokratycznych w życiu szkolnym – np. demokratyczne wybory, głosowania, negocjacje
 • Wypracowanie demokratycznego stylu kierowania klasą, Samorządem Uczniowskim
 • Programowanie i organizowanie z  uczniami życia wewnątrzszkolnego
 • Uczestniczenie uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw klasy, szkoły
 • Uczenie kultury dyskusji, kompromisowych rozwiązań
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, sądów, szanowania opinii innych osób
 • Stwarzanie warunków do wykazania się przez uczniów inicjatywą własną w działaniach na  rzecz klasy, szkoły, środowiska
 • Przygotowywanie uczniów do przyszłej aktywności zawodowej – uczenie przedsiębiorczych działań
 • Uczenie pracy zespołowej, umiejętności współpracy w zespole, odpowiedzialności za wykonane zadania
 • Wdrażanie uczniów do obserwacji życia społecznego, politycznego, oceny tych zjawisk
 • Kształtowanie postaw obywatelskich uczniów poprzez konkretne działania w środowisku lokalnym
 • Uwrażliwianie na potrzeby innych – osób niepełnosprawnych, chorych, potrzebujących pomocy
 • Zachęcanie do działań w pożytecznym celu – uczestniczenie w akcjach charytatywnych, humanitarnych, wolontariat inne
 • Poszanowanie mienia szkoły, dbanie o wygląd klasy, szkoły, otoczenia.
 • Uczeń:
 • zna i stosuje w praktyce procedury demokratyczne
 • współuczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw klasy, szkoły
 • bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły
 • wykazuje się działaniami przedsiębiorczymi, użytecznymi dla społeczności szkolnej
 • zna zasady dyskusji
 • potrafi zaprezentować swoje stanowisko, własne zdanie
 • szanuje opinie, poglądy innych osób
 • potrafi współistnieć
   i właściwie współpracować w zespole klasowym
 • bierze odpowiedzialność za swoje działania

Uczeń:

 • interesuje się sprawami społecznymi
 • angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej
 • dostrzega potrzeby innych,  potrafi służyć pomocą
 • ma świadomość poszanowania dobra wspólnego
 • dba o czystość i estetykę w miejscu przebywania.
 

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE

A)  KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH

B)  „MAŁA OJCZYZNA”

 • Przekazywanie i pielęgnowanie tradycji narodowych
 • Kształtowanie szacunku do narodowego dziedzictwa, kultury narodowej, historii, literatury, bohaterów narodowych
 • Uczenie szacunku do przeszłości i Miejsc Pamięci Narodowej
 • Uczenie szacunku do symboli narodowych
 • Akcentowanie naszej tożsamości narodowej przy jednoczesnym uczeniu szacunku do tradycji, kultury innych narodów
 • Rozbudzanie zainteresowań uczniów własnym regionem, historią, dziedzictwem kulturowym
 • Uczenie poszanowania wielokulturowego dziedzictwa regionalnego
 • Szanowanie Miejsc Pamięci Narodowej i wielokulturowej
 • Zapoznawanie uczniów z dziedzictwem kulturowym, narodowym i regionalnym
 • Przybliżanie postaci wielkich rodaków, bohaterów narodowych
 • Opieka nad miejscami upamiętnienia (Krzyż główny na cmentarzu komunalnym
  w Korszach poświęcony pamięci poległych na wszystkich frontach, grób żołnierza AK inż. St. Mroza, pomnik Marii Konopnickiej przy szkole) Opieka nad sztandarem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przekazanym szkoleLekcje tematyczne, dyskusje o patriotyzmie
 • Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej – wystawy prac uczniów poświęcone miejscom pamięci narodowej i wydarzeniom z tymi miejscami związanym, lekcje tematyczne
 • Wycieczki do Miejsc Pamięci Narodowej
 • Udział w obchodach świąt państwowych
 • Przygotowywanie programów patriotycznych z okazji świąt państwowych i innych wydarzeń historycznych
 • Wystawy tematyczne przypominające święta państwowe, wydarzenia historyczne, postacie zasłużonych Polaków
 • Wycieczki dydaktyczne, turystyczno-krajoznawcze
 • Umożliwienie uczniom poznania swojej małej ojczyzny w wielorakich aspektach i formach
 • Prelekcje z dziejów miasta – zaproszeni goście, nauczyciele historii
 • Realizacja programów, projektów regionalnych
 • Spotkania z ciekawymi, zasłużonymi mieszkańcami miasta i powiatu
 • Szkolne konkursy wiedzy o regionie
 • Wycieczki regionalne

Uczeń

 • zna i szanuje dziedzictwo kulturowe narodu i regionu
 • potrafi uszanować odrębność kulturową innych narodów
 • zna swoich bohaterów narodowych i docenia ich zasługi dla ojczyzny
 • rozumie, w czym przejawia się patriotyzm, jakie postawy o tym świadczą
 • zna i szanuje Miejsca Pamięci Narodowej
 • szanuje symbole państwowe, potrafi godnie zachować się wobec symboli narodowych
 • pamięta o rocznicach ważnych wydarzeń historycznych i świąt państwowych
 • uczestniczy w uroczystościach z okazji świąt państwowych

Uczeń:

 • zna historię swojego miasta
 • zna wielokulturową przeszłość swojego regionu
 • potrafi docenić i uszanować dziedzictwo wielokulturowe swojego regionu
 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW MORALNO-ETYCZNYCH

 • Kształtowanie rozwoju moralnego uczniów
 • Wspieranie uczniów w kształtowaniu właściwej hierarchii wartości, wyczulanie

na pseudowartości

 • Wspomaganie rozwoju umiejętności sprawnego posługiwania się językiem ojczystym
 • Uczenie, że istnieją różne postawy: społeczne, obyczajowe, narodowe, religijne, etyczne, kulturowe oraz kształtowanie w ich kontekście tożsamości uczniów
 • Promowanie ogólnoludzkich wartości takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, godność, odpowiedzialność, tolerancja, poszanowanie praw człowieka
 • Uczenie rozpoznawania sytuacji naruszających normy i wartości działalności publicznej ( np. korupcji )
 • Wskazywanie pozytywnych celów i wzorców osobowych na przykładzie autorytetów
 • Kształtowanie postaw uczniów również na przykładzie postaw innych ludzi o wysokim autorytecie moralnym
 • Uczenie i przestrzeganie norm grzecznościowych
 • Uczenie wzajemnego szacunku
 • Dbanie o właściwe relacje koleżeńskie
 • Przeciwdziałanie konfliktom, uczenie sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym
 • Dbanie o kulturę słowa, eliminowanie wulgaryzmów
 • Uczenie sprawnego posługiwania się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny
 • Zaznajomienie z granicami stosowania slangu młodzieżowego

Uczeń:

 • ma potrzebę rozwoju wewnętrznego
 • ma świadomość potrzeby prawdy, sprawiedliwości, uczciwości, tolerancji, poszanowania drugiego człowieka jako wartości niezbędnych w życiu
 • rozumie co jest dobre, co jest złe
 • rozumie, że wolność to odpowiedzialność
 • ma potrzebę stawiania sobie celów w życiu
 • rozumie potrzebę odwoływania się do autorytetów moralnych
 • ma świadomość destrukcyjnego działania agresji
 • umie radzić sobie w sytuacjach konfliktowych
 • dba o używanie kulturalnego słownictwa na co dzień i przestrzega norm grzecznościowych
  KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH I PROEKOLOGICZNYCH
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie: fizyczne, psychiczne i społeczne
 • Zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem
 • Propagowanie zasad zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia
 • Profilaktyka uzależnień (tytoń, narkotyki, środki dopingujące, farmakologiczne, dopalacze)
 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 • Propagowanie aktywności ruchowej i umysłowej
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z poradnictwa dla dzieci i młodzieży
 • Poszerzanie wiedzy uczniów o tematyce zdrowotnej: podstawowe zasady higieny osobistej i umysłowej, zasady racjonalnego odżywiania, profilaktyka chorobowa, edukacja seksualna, techniki radzenia sobie ze stresem – lekcje biologii, godziny wychowawcze, wos, wf
 • Zna i rozumie przebieg rozwoju fizycznego w okresie dojrzewania
 • Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki
 • Wdrażanie programów profilaktycznych
 • Współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zapoznawanie z zasadami bezpieczeństwa i zasadami zachowania w sytuacjach zagrażających życiu, wychowanie komunikacyjne, edukacja dla bezpieczeństwa, wf
 • Sportowe zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe, działalność rekreacyjna i turystyczna
 • Działalność szkolnych  kół ekologicznych – działania proekologiczne na terenie szkoły i w środowisku
 • Konkursy, turnieje wiedzy prozdrowotnej i proekologicznej
 • Udział w akcjach propagujących ideę ochrony przyrody i naturalnego środowiska np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata
 • Informowanie o istniejącym systemie poradnictwa dla dzieci i młodzieży np.  (gazetka w gablocie)
 • Uczeń:
 • zna podstawowe zasady higieny osobistej i umysłowej
 • zna zasady zdrowego odżywiania zna zasady bezpieczeństwa i zasady zachowania w sytuacjach zagrażających życiu
 • uczestniczy w zajęciach propagujących aktywność ruchową
 • ma świadomość zagrożeń związanych z używkami
 • ma świadomość wagi przestrzegania zasad proekologicznych
 
  PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNEGO I EFEKTYWNEGO ZDOBYWANIA WIEDZY
 • Kształtowanie umiejętności planowania i oceniania własnego uczenia
 • Uczenie odpowiedzialności za własną naukę
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przedmiotowych i potrzeb czytelniczych
 • Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym
 • Przygotowanie uczniów do bezpiecznego wykorzystania nowych źródeł informacji
 • Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy
  • Zapoznanie uczniów z technikami efektywnego uczenia się
  • Zapoznanie uczniów z zasadami higieny pracy umysłowej
 • Stworzenie różnorodnej oferty kół zainteresowań
 • Ukazywanie uczniom wartości sztuki, literatury, muzyki – zaplanowana edukacja artystyczna
 • Zajęcia rozwijające twórcze działania uczniów
 • Uczenie świadomego, odpowiedzialnego, selektywnego korzystania z Internetu
 • Prezentacje, wycieczki, wystawy prac
Uczeń:
 • posługuje się technikami efektywnego uczenia
 • stosuje zasady higieny pracy umysłowej
 • ma poczucie odpowiedzialności za własną naukę
 • korzysta z oferowanych mu zajęć pozalekcyjnych, rozwijając swoje zainteresowania i poszerzając wiedzę
 • dba o swój rozwój
 • wyszukuje potrzebne informacje z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • wykorzystuje dostępne środki techniczne w celu dokumentacji życia szkoły oraz prezentacji swoich zainteresowań i osiągnięć szkoły w środowisku lokalnym
 • potrafi zaprezentować efekty swojej pracy w różnorodnych formach
 

PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla poziomu gimnazjum;
 • Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym ogólnokrajowym, europejskim indywidualnych i światowym;
 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej
 • Wspieranie systemu informacji w szkole o możliwościach kształcenia po gimnazjum:

-          punkty informacji dla uczniów i rodziców: gabinet pedagoga szkolnego, biblioteka, wychowawcy;

-          organizowanie prezentacji szkół ponadgimnazjalnych;

-          org. udziału uczniów w „drzwiach otwartych” szkół ponadgimnazjalnych;

-          informowanie o aktualnej sytuacji na rynku pracy w regionie, kraju, za granicą.

 • Opracowanie i udostępnienie wychowawcom scenariuszy zajęć przygotowujących młodzież do opracowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 • Prowadzenie zajęć w klasach przygotowujących młodzież do opracowania własnej ścieżki edukacyjnej zawodowej.
 • Organizacja filmoteki zawodowej.
 • Współpraca ze Środowiskowym Hufcem Pracy i Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej
Uczeń:
 •  zna swoje mocne strony i ograniczenia
 • ma wiedzę na temat oferty edukacyjnej
 • ma wiedzę z zakresu rynku pracy: lokalnego, regionalnego, krajowego, międzynarodowego
 • umie korzystać z profesjonalnego doradztwa szkolnego i zawodowego
  PODTRZYMYWANIE I ROZWIJANIE TRADYCJI SZKOŁY
 • Kształtowanie u uczniów więzi ze szkołą i uczenie poszanowania tradycji szkoły
 • Kultywowanie pamięci o patronie – Orle Białym
  • Gromadzenie materiałów dokumentujących historię i osiągnięcia szkoły, udostępnianie jej społeczności szkolnej
  • Prowadzenie kroniki szkolnej, wydawanie gazetki szkolnej
  • Uroczyste przyjmowanie pierwszoklasistów do społeczności szkolnej, ślubowanie
  • Organizowanie cyklicznych imprez wewnątrzszkolnych i środowiskowych, które na stałe weszły do tradycji szkoły oraz wzbogacanie ich o nowe formy
  • Promowanie dorobku uczniów w środowisku lokalnym
  • Organizowanie imprez wewnątrzszkolnych integrujących uczniów (i rodziców)
  • Znajomość losów absolwentów, utrzymywanie więzi z absolwentami
  • Różnorodne konkursy związane z Orłem Białym
  • Cykliczne wystawy prac uczniowskich poświęconych patronowi szkoły
  • Przypominanie historii Orła Białego
 

Uczeń:

 • ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej
 • aktywnie uczestniczy w cyklicznych imprezach szkolnych ze świadomością wzbogacania ich o nowe formy
 • godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym
 • jest dumny z osiągnięć absolwentów szkoły

Uczeń:

 • Zna historię Orła Białego
 • Uczeń bierze aktywny udział w programach poświęconych patronowi
 • Potrafi przyjąć postawę szacunku wobec patrona
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zapoznanie uczniów z zasadami ochrony ludności i obrony cywilnej
  • Zapoznanie z podstawami prawnymi funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej w RP oraz dokumentacja ONZ
  Uczeń:
 • zna i omawia podstawy prawne
 •  wymienia podstawowe dokumenty ONZ
 
 
 • Przygotowanie do działania ratowniczego
  • Prowadzenie zajęć dotyczących zagrożeń życia i zdrowia podczas powodzi, pożaru, katastrof komunikacyjnych i technicznych oraz promieniowania jądrowego
  Uczeń:
 • przedstawia zagrożenia, zna zasady ewakuacji z terenów zagrożonych
 • uzasadnia potrzebę przeciwdziałania  panice
 • rozpoznaje oznakowania  substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach
 • rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych
 
 
 • Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Omawianie zasad postępowania i zabezpieczania miejsca wypadku
 • Wskazywanie sposobów udzielania pierwszej pomocy
 • rozpoznaje stopień zagrożenia
 • wzywa odpowiednią pomoc
 • wymienia  zagrożenia dla osoby nieprzytomnej
 • rozpoznaje stan przytomności
 • udziela pierwszej pomocy osobie porażonej prądem, ze złamaniem, zwichnięciem, krwotokiem, zatruciem, oparzeniem i utratą przytomności
     
           


EFEKTY PRACY - SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM

           

 • potrafi planować, organizować i oceniać własną naukę oraz brać za nią odpowiedzialność pod kierunkiem nauczyciela,
 • potrafi pracować w zespole,
 • ma poczucie własnej wartości,
 • wyraża własne myśli i uczucia kulturalnie,
 • jest obowiązkowy,
 • umie podejmować decyzje oraz przewidywać ich skutki,
 • potrafi myśleć refleksyjnie i wartościować,
 • wie, dlaczego podejmuje działania,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
 • posiada umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej, mediów do nauki i pracy,
 • w swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich wysiłek oraz pracę,
 • jest świadomym odbiorcą kultury
 • zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
 • jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
 • jest kreatywny i przedsiębiorczy
 • dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z zasobów środowiska naturalnego,
 • sprawnie posługuje się językiem i zna zasady etykiety językowej,
 • jest przygotowany do dalszej edukacji, która przygotowuje go do dorosłego życia
 1. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice są partnerami w pracy wychowawczej szkoły, tzn. szkoła uwzględnia ich oczekiwania i sugestie dotyczące wychowania. Zdanie rodziców ma wpływ na założenia
i treści SPW.

Zasady współpracy z rodzicami uwzględniają:

-     przepływ informacji o uczniach pomiędzy nauczycielami i rodzicami,

-     poradnictwo dla rodziców,

-     udzielanie rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach,

-     kierowanie do ekspertów (psychologów, logopedów, itp.).

Szkoła inicjuje współpracę z rodzicami poprzez:

-     spotkania klasowe: śródroczne, końcoworoczne,

-     indywidualne zaproszenia i rozmowy w szkole,

-     uczestnictwo rodziców w imprezach szkolnych różnego typu,

-     udział rodziców w procesie nauczania (lekcje otwarte),

-     udział rodziców w procesie wychowania (wycieczki, uroczystości klasowe i szkolne, itp.),

-     wizyty domowe,

-     kontakt listowny, telefoniczny, mailowy (e-dziennik),

-     włączenie rodziców do ochrony i promowania zdrowia ucznia.

Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej mogą uzyskać wsparcie poprzez:

-     prelekcje wychowawcy lub pedagoga na zebraniach z rodzicami, dotyczące problemów rozwoju dzieci i młodzieży oraz metod postępowania w różnych sytuacjach wychowawczych,

-     udzielanie pomocy przez pedagoga, wychowawcę klasy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych lub rodzinnych –  na życzenie rodziców,

-     skierowanie dzieci na badania lub konsultacje do poradni psychologiczno – pedagogicznych,

-     udzielenie pomocy rodzinom jej potrzebującym (patologicznym, niewydolnym wychowawczo, ubogim).

 1. WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
 • współpraca z samorządem terytorialnym,
 • współpraca z zespołami szkół w gminie,
 • współpraca z Przedszkolem Miejskim w Korszach,
 • współpraca z MOPS-em,
 • współpraca z MOK i M-GBP w Korszach,
 • współpraca z Sądem Rejonowym w Kętrzynie,
 • współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętrzynie,
 • współpraca z lokalną policją,
 • współpraca ze Strażą Miejską,
 • współpraca ze Strażą Pożarną,
 • współpraca z Kościołem,
 • współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE

 • Uroczystość z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
 • Uroczystość z okazji ukończenia gimnazjum.
 • Uroczystości z okazji świąt państwowych: 11 listopada i 3 maja.
 • Święto Szkoły.
 • Dzień Chłopca.
 • Otrzęsiny.
 • Pasowanie na ucznia klasy 1 SP.
 • Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej.
 • Dzień Edukacji Narodowej.
 • Dzień walki z AIDS – 1 grudnia.
 • Dzień Dziecka, Dzień Rodziny i Dzień Sportu Szkolnego – 1 czerwca.
 • Andrzejki – 30 listopada.
 • Mikołajki – 6 grudnia.
 • Wigilie klasowe – grudzień.
 • Bal karnawałowy.
 • Dzień Babci i Dziadka.
 • Walentynki – 14 lutego.
 • Dzień Kobiet – 8 marca.
 • Dyskoteki szkolne i klasowe.
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz inne akcje charytatywne.
 • Bal absolwentów organizowany na wniosek i przez rodziców – czerwiec.
 • Sprzątanie Świata i obchody Dnia Ziemi.

Tradycją szkoły jest prowadzenie kronik klasowych, księgi absolwentów i filmowanie techniką video uroczystości szkolnych (zbiór kaset do dyspozycji w bibliotece szkolnej).

8. METODY PRACY WYCHOWAWCZEJ

W szkole stosuje się w pracy wychowawczej metody aktywizujące i stymulujące wszechstronny rozwój ucznia takie jak:

 • realizacja projektu,
 • psychodrama,
 • psychozabawa,
 • burza mózgów,
 • sytuacyjna,
 • praca w małych grupach,
 • rundki,
 • dyskusja na forum grupy,
 • debata,
 • konkursy i quizy,
 • gazetki, broszury, ulotki,
 • wycieczki,
 • spotkania z wybranymi ludźmi,
 • wystawy,
 • techniki relaksacyjne,
 • ankiety,
 • wykład.

9. SPOSOBY EWALUACJI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Szkolny Program Wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym, ulega zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań, dotyczących efektów wychowania szkolnego. Analiza jego skuteczności będzie polegać
na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji.

        Przez monitorowanie rozumiemy systematyczną i rozciągniętą w czasie obserwację sposobów realizacji przyjętych w Programie celów i zadań. Zajmuje się tym dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagog szkolny oraz rodzice. W wyniku prowadzonego monitorowania ustalane są priorytety wychowywania i profilaktyki na każdy rok szkolny.

        Ewaluacja jest natomiast pogłębioną analizą i interpretacją zebranych danych oraz oceną wartości Programu. Pozwoli podjąć decyzję, czy ma być dalej realizowany, a jeżeli tak, to czy należy go zmodyfikować.

        Ewaluacja Programu profilaktyki w naszej szkole przeprowadzana będzie co trzy lata przez zespół zadaniowy (Zespół Wychowawczy) powołany przez dyrektora. W ewaluacji uwzględnimy opinię uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników, pracowników samorządowych, nadzoru itp.

Stosujemy następujące sposoby ewaluacji:

-     ankiety, wywiady przeprowadzane wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły

-     badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu uczniowskiego,

-     opinie nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych,

-     opinie samorządu i nadzoru pedagogicznego przekazane ustnie lub pisemnie,

-     analiza dokumentacji szkolnej.

           Harmonogram działań wychowawczych i profilaktycznych przewidzianych
do realizacji w danym roku szkolnym określony będzie aneksem, w którym uwzględni się:

 • priorytety działań wychowawczych i profilaktycznych na dany rok szkolny,
 • inicjatywy rodziców,
 • inicjatywy Samorządu Uczniowskiego,
 • uaktualnienie działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego,
 • kalendarz imprez szkolnych na bieżący rok,

Ponadto wychowawcy klas opracowują corocznie własne plany pracy wychowawczej z klasą wynikające z założeń Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły oraz potrzeb danej klasy.

ZAKOŃCZENIE

            Program wychowawczy jest wizytówką naszej szkoły, która pragnie być szkołą bezpieczną, przyjazną dziecku i rodzicom. Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy szkoły traktują ucznia podmiotowo, stwarzają życzliwą atmosferę.

            Nauczyciele angażują się w pracę z uczniem zdolnym oraz trudnym. Poprzez konsultacje, wizyty domowe, indywidualne spotkania gotowi są – na miarę swoich możliwości - do rozwiązywania problemów dzieci.

            Proponowana koncepcja wychowawcza polega na pokonywaniu drogi od spraw bliższych uczniowi do bardziej dla niego odległych. Tę drogę uczniowie mają przejść w całej swojej edukacji przez dziewięć lat nauki. Okres pobytu w szkole powinien przygotować ich do dalszego kształcenia, do twórczego udziału w życiu społecznym, do realizacji zadań
 i obowiązków ludzi dorosłych. 

Joomla templates by a4joomla