• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Baza projektów edukacyjnych 2016/2017

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Język rosyjski

Temat projektu: „ Chcecie bajki, oto bajka … ” - przedstawienie teatralne.

Imię i nazwisko nauczyciela : Monika Gołaszewska

Cele projektu:

- zapoznanie uczniów z tematyką narodowych bajek rosyjskich

- zachęcenie do czytania bajek rosyjskich

- zaprezentowanie młodszym kolegom języka rosyjskiego w formie przedstawienia teatralnego wybranej bajki

- rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznych

Czas realizacji : marzec 2017

Wielkość grupy : 5 – 10 osób

 

PROJEKT EDUKACYJNY Z MUZYKI I PLASTYKI

Rok szkolny 2016/2017

Temat projektu: FELIKS NOWOWIEJSKI –  NASZ KOMPOZYTOR, WIRTUOZ           I WIELKI PATRIOTA

Projekt z okazji „ROK 2016 ROKIEM FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO”

Opiekunowie projektu: Magdalena  Kierwicz,  Ludwika  Fiedorczuk

Wielkość grupy: 4-5 osób

Czas realizacji: 3 miesiące

Efekty: Gazetki tematyczne; prezentacja multimedialna, koncert muzyczny, wystawa prac plastycznych pt. „Feliks Nowowiejski w twórczości uczniów”.

Cele:

 • Zapoznanie uczniów z życiorysem oraz dorobkiem artystycznym Feliksa Nowowiejskiego;
 • Wykorzystanie różnych źródeł informacji w celu przygotowania prezentacji multimedialnej i gazetki tematycznej;
 • Przybliżenie uczniom kontaktu z muzyką poważną na żywo;
 • Zorganizowanie wystawy prac plastycznych pt. „Feliks Nowowiejski w twórczości uczniów”.

Magdalena Kierwicz i Ludwika Fiedorczuk

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Temat projektu: „Poczuj chemię do chemii” – pokazy chemiczne.

Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Zadrożna

Cel projektu:

 • Kształtowanie postaw badawczych uczniów.
 • Projektowanie i przeprowadzenie prostych doświadczeń chemicznych młodszym uczniom .
 • Bezpieczne posługiwanie się prostym sprzętem laboratoryjnym oraz substancjami i wyrobami o znanym składzie.
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 • Wykorzystywanie oprogramowania multimedialnego w nauczaniu i rozumieniu chemii.
 • Umiejętność pracy w grupie, zespole

Czas realizacji: 5-6 tygodni

Wielkość grupy: 4 osoby

Katarzyna Zadrożna

 

Temat projektu edukacyjnego: „Czytając książki, wzbogacasz wiedzę.”

Opiekun projektu: mgr Edyta Pawlaszek

Cele projektu:

- popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej;

- promowanie aktywnego czytania książek;

- dzielenie się wiedzą z innymi;

- wzbogacanie zasobu słownictwa;

- rozwijanie twórczego myślenia

- umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, wymiana doświadczeń.

Czas realizacji projektu:         6-8 tygodni

Forma pracy:       grupowa

Wielkość grupy:  4-6 osób

Forma wykonania projektu:   broszura, ulotka informacyjna, projekt okładki książki/czasopisma/gazety

 

KARTA  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO

Temat projektu: Cztery łapy!

Imię i nazwisko nauczyciela: Agnieszka Semeniuk-Waś

Cele projektu:

- Uświadomienie młodzieży, że zwierzę nie jest rzeczą i należy respektować jego prawa, potrzeby, a przede wszystkim uczucia,

- Zachęcanie młodzieży do wolontariatu,

- Uświadomienie młodzieży, że posiadanie psa czy kota, oprócz przyjemności, niesie ze sobą wiele obowiązków,

- Promowanie adopcji zwierząt,

- Wzbudzanie w gimnazjalistach poczucia odpowiedzialności wobec zwierząt,

- Polepszenie losu i warunków życia bezdomnych zwierząt ze schroniska.

Czas realizacji:  4 tygodnie

Wielkość grupy : 10 osób

 

PROJEKT EDUKACYJNY
dotyczący zagadnienia edukacji regionalnej "SKARBY NASZEGO JĘZYKA"

 1. CELE PROJEKTU:
  Uczeń:
  • poznaje cechy języka lokalnego (gwary)
  • wyszukuje informacje z różnych źródeł związane z tematem
  • selekcjonuje zebrany materiał
  • rozwija ciekawość poznawczą regionu
  • korzysta z różnych źródeł, w tym wywiady z informatorami lokalnymi
  • zgłębia wiedzę na temat najbliższego otoczenia
 2. CZAS REALIZACJI: 3 miesiące
 3. FORMA PRACY: grupowa
 4. ZAWARCIE KONTRAKTU:
  • temat i cele: jak wyżej
  • forma wykonania projektu: słownik, album, wystawka, plakat, collage oraz inne formy zaproponowane przez uczniów.
  • źródła informacji: literatura regionalna, literatura piękna, historia, mieszkańcy okolicy.
 5. TERMIN KONSULTACJI: liderzy grup będą się kontaktować z nauczycielem raz w tygodniu
 6. CZAS I SPOSÓB PREZENTACJI: uczniowie prezentują swoje dokonania na języku polskim, wszystkie grupy w ciągu 90 minut.
 7. KRYTERIA OCENY:
  • sposób prezentacji
  • oryginalność pomysłu
  • zaangażowanie
  • rzeczowość
  • komunikatywność
  • końcowy efekt
 8. HARMONOGRAM DZIAŁAN: wg załącznika
 9. FAZA PREZENTACJI : obserwatorem prezentacji będzie dyrektor szkoły, nauczyciel
 10. OCENA PROJEKTU : oceny dokonuje nauczyciel przedmiotu w trakcie jego realizacji z uwzględnieniem kryteriów.

HARMONOGRAM PROJEKTU "SKARBY NASZEGO JEZYKA

Grupa GRUPY ZADANIOWE(temat) FORMA REALIZACJI
I Nazewnictwo regionalne wypisać nazwy lokalne obiektów geograficznych wyjaśnić pochodzenie nazw okolicznych miejscowości, nazw ulic, placów itp.
II Imiona i nazwiska charakterystyczne dla regionu wypisać typowe imiona i nazwiska charakterystyczne w regionie prześledzić książkę telefoniczną
III Nazwy sprzętów wypisać nazwy regionalne sprzętów domowych, urządzeń rolniczych, potraw, ubrań na podstawie wywiadu lub źródeł uwzględnić nazwę dawną i współczesną
IV Język regionu podać przykłady wyrażeń gwarowych, potocznych- zestawić je z wersją współczesną, porównać wniosek: cechy gwary swojego regionu
V Pieśni, anegdoty, przysłowia regionu wymienić powiedzenia, pieśni, anegdoty, przysłowia rozpowszechnione w regionie wykorzystać informatorów i źródła
VI Wybrane teksty literatury regionalnej na podstawie wybranych fragmentów tekstów literatury pięknej z danego regionu zidentyfikować cechy języka bohatera, wypisać powiedzenia gwarowe, określić ich funkcję


OPIS PROJEKTU
ZADANIA

 1. Podział klasy na 6 grup.
 2. Przydzielenie tematów (ewentualnie wybór przez grupy).
 3. Podział ról w grupie:
  • lider (utrzymuje kontakty z nauczycielem, koordynuje działania, pilnuje terminów)
  • bibliografowie (gromadzą i opracowują materiał)
  • plastycy (odpowiedzialni za szatę graficzną)
  • prezenter(odpowiedzialny za rzeczową, oryginalną prezentację
 4. Zebranie materiałów na podany temat.
 5. Opracowanie planu przez uczniów oraz ustalenie formy prezentacji.
 6.   Realizacja etapów pracy wg planu:
  • zebranie materiałów
  • selekcja zebranych informacji
  • redakcja tekstu na podstawie materiałów
  • opracowanie graficzne
  • przygotowanie prezentacji
 7. Prezentacja wykonanego zadania.
 8. Samoocena (dyskusja).
 9. Ewaluacja.

UWAGA! Projekt powinien być poprzedzony lekcją : „Dialekty i gwary polskie”

KRYTERIA OCENY ZADANIA

Kryteria oceny Maksymalna liczba punktów Przyznano
Zgodność z tematem 5  
Oryginalność pomysłu 5  
Sposób prezentacji 5  
Komunikatywność 5  
Zaangażowanie uczestników grupy 5  
Zainteresowanie słuchaczy 5  
Estetyka wykonania pracy 5  
  Razem 35


M.Boiwka

 

Andrzejki w tradycji polskiej

PROJEKT EDUKACYJNY ZE ŚWIETLICY

Temat projektu:

Andrzejki w tradycji polskiej.

Opiekun projektu: Grażyna Kulpa

Wielkość grupy: 4 osoby

Czas realizacji: 2 tygodnie

Efekty: gazetka w gablocie i zorganizowanie andrzejek dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej

Cele:

 • samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu kultury i tradycji polskiej
 • wykorzystywanie różnych źródeł informacji i technologii informacyjnej,
  do pozyskiwania informacji i przygotowania gazetki
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz budowania właściwych relacji wśród uczniów współpracujących ze sobą w obrębie zespołu
 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania zdobytych informacji
  w praktyce

 

Misterium Męki Pańskiej – dekoracja

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Temat projektu: Misterium Męki Pańskiej – dekoracja.

Imię i nazwisko nauczyciela : Anna Zarębińska, Małgorzata Kotkowska

Cele projektu:

 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 •  argumentowanie i wyrażanie własnych stanowisk oraz słuchanie opinii współrealizujących projekt
 • korzystanie z pomocy i różnych źródeł informacji
 • nauka redagowania i prezentowania zebranych materiałów
 • nabywanie umiejętności wykonania dekoracji i kostiumów

Czas realizacji : 3 miesiące

Wielkość grupy :  ok. 20 osób

 

PROJEKT EDUKACYJNY Z HISTORII I JĘZYKA POLSKIEGO

 DLA  KLASY 2 GIMNAZJUM

Temat projektu:

Historia w dziełach Sienkiewicza?Projekt edukacyjny z okazji Roku Henryka Sienkiewicza

Opiekun projektu:Małgorzata Kotkowska, Małgorzata Wójcik

Wielkość grupy:5-8 osób

Czas realizacji: 2 miesiące – październik/listopad 2016

Efekty: gazetki tematyczne, prezentacje multimedialne

Cele:

 • Poznanie historii w dziełach Henryka Sienkiewicza;
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 • Wykorzystywanie różnych źródeł informacji i technologii informacyjnej, do pozyskiwania informacji i przygotowania prezentacji multimedialnej, gazetki tematycznej;
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz budowania właściwych relacji   wśród uczniów współpracujących ze sobą w obrębie zespołu

                                                                                                        Małgorzata Kotkowska, Małgorzata Wójcik

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Karta projektu edukacyjnego

 

Temat projektu: Podchody ekologiczne – gra terenowa

Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Saik

Cele projektu:

- zorganizowanie i przeprowadzenie gry terenowej w formie zagadek przyrodniczych dla kl.4-5 SP

- umiejętność wykorzystania wiedzy przyrodniczej w praktyce

- poznanie ciekawostek przyrodniczych

- zainteresowanie wiedzą przyrodniczą uczniów młodszych klas

Czas realizacji: 2 miesiące

Wielkość grupy:3-4 osoby

Nadzór: Elżbieta Saik

Temat projektu: Ekologia na co dzień.

Imię i nazwisko nauczyciela : Marzena Przybyłowska-Żukowska

 

Cele projektu:

 

 -   poznanie  zasad ekologicznego stylu życia,

 -   uświadomienie potrzeby troski o środowisko i własne zdrowie,

 -   kształtowanie i promowanie  postaw ekologicznych w codziennym życiu,

 -   rozwijanie  umiejętności pracy w grupie .

Czas realizacji  :  6-10 tygodni

Wielkość grupy :    4-6 osób

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

matematyka

Temat projektu: W poszukiwaniu piękna – złoty podział.

Imię i nazwisko nauczyciela : Beata Dzięgelewska – Tuzik

Cele projektu:

- zapoznanie z ogólnymi wiadomościami na temat złotego podziału

- zapoznanie z konstrukcją geometryczną złotego podziału

- zapoznanie z występowaniem złotego podziału w matematyce, przyrodzie, architekturze, sztuce

- pokazanie harmonii i piękna tworzonych dzięki złotemu podziałowi w architekturze, sztuce, fotografii, przyrodzie

Czas realizacji : 10 tygodni

Wielkość grupy : 5 – 10 osób

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

(Projekt obowiązkowy klasa II gimnazjum)

Temat projektu: Elektryczność w życiu codziennym.

Imię i nazwisko nauczyciela : Jarosław Duryło

Cele projektu:

Uczeń:

- Wie na czym polega przepływ prądu elektrycznego;

- Zna skutki przepływu prądu;

- Zna skutki porażenia prądem;

- Potrafi zbudować prosty obwód prądu elektrycznego;

- Zna różnice między połączeniem szeregowym i równoległym;

- Potrafi zbudować obwód składający się z odbiorników połączonych szeregowo i równolegle.

Czas realizacji : 6 tygodni

Wielkość grupy :4-10 osób.

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

Temat projektu:

American dream – amerykański sen – realna szansa na lepsze życie, czy złudne marzenie?

 

Opiekun projektu: Edyta Pawlaszek

Przedmiot: Język angielski

Forma projektu: Prezentacja multimedialna, reportaż, film

Wielkość grupy: 3-5 osób

Czas realizacji: 3 miesiące

Cele:

- możliwość zapoznania się z myśleniem amerykańskiego społeczeństwa, obcokrajowców na temat trendu jakim był i jest american dream

 - poznanie kultury Stanów Zjednoczonych

- zapoznanie się z Deklaracją niepodległości Stanów Zjednoczonych, gdzie pomysł american dream ma swoje korzenie

- wykorzystanie różnych źródeł informacji (internet/artykuły prasowe/czasopisma)

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole/grupie, dzielenie się informacją, współpraca

- rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym/ komunikacja w języku obcym

 

                                                                                                                      Edyta Pawlaszek

 

 

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

Temat projektu: Jak oszczędzać energię elektryczną?

Imię i nazwisko nauczyciela : Maria Janicka

 

Cele projektu:

 • · uświadomienie uczniom potrzeby oszczędzania energii ,
 • · ukazanie uczniom wszechobecności energii w codziennym życiu i jej wpływie na jakość codziennego życia,
 • · znalezienie sposobów oszczędzania energii elektrycznej,
 • · kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych w zakresie oszczędzania energii u uczniów, nauczycieli, rodziców.

 

Czas realizacji : 6-8 tygodni

Wielkość grupy2-3 uczniów

 

                                                                                                          Maria Janicka

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

Temat projektu:  Zachorowalność na choroby układu oddechowego w zamieszkiwanym regionie.

 

Imię i nazwisko nauczyciela : Marzena Przybyłowska-Żukowska

 

Cele projektu:

-  poznanie chorób układu oddechowego,

- określenie jakie  choroby układu oddechowego i  z jaką częstotliwością występują w  rejonie              Korsz,  

- dostrzeganie zależności między zanieczyszczeniem  środowiska  a zachorowalnością na  choroby układu oddechowego,

 -  poznanie stanu zdrowotności mieszkańców w odniesieniu do chorób układu oddechowego,

-  kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

-  umiejętność sporządzania ankiet, przeprowadzania wywiadów.

 

 

Czas realizacji  :  6-10 tygodni

Wielkość grupy :  do  5-6 osób

 

                                                                                  Marzena Przybyłowska - Żukowska

 

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

matematyka

Temat projektu: W poszukiwaniu piękna – złoty podział.

Imię i nazwisko nauczyciela : Beata Dzięgelewska – Tuzik

Cele projektu:

- zapoznanie z ogólnymi wiadomościami na temat złotego podziału

- zapoznanie z konstrukcją geometryczną złotego podziału

- zapoznanie z występowaniem złotego podziału w matematyce, przyrodzie, architekturze, sztuce

- pokazanie harmonii i piękna tworzonych dzięki złotemu podziałowi w architekturze, sztuce, fotografii, przyrodzie

Czas realizacji : 10 tygodni

Wielkość grupy : 5 – 10 osób

                                                                                              Beata Dzięgelewska – Tuzik

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

Temat projektu: Zażywasz? Przegrywasz! – stop dopalaczom!

Imię i nazwisko nauczyciela:  Agnieszka Semeniuk-Waś

Cele:

- uświadomienie uczniom wagi problemu dopalaczy oraz skutków ich zażywania

- uzmysłowienie uczniom potrzeby okazywania pomocy oraz troski o drugiego człowieka

- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji

- rozwijanie umiejętności organizowania pracy w grupie, podejmowania decyzji i komunikowania się

- rozwijanie kreatywności

- kształtowanie dbałości o estetykę wypowiedzi

- rozwijanie odpowiedzialności za wykonaną pracę.

Czas realizacji: 4 tygodnie

Wielkość grupy:  16 osób

                                                                                              Agnieszka Semeniuk-Waś

 

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO INFORMATYKA

 

Temat projektu: Aktualizacja szkolnej witryny internetowej.

Imię i nazwisko nauczyciela : Jarosław Kwaśniewski.

 

Cele projektu:

 • zapoznanie uczniów z technikami aktualizacji stron,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole,
 • poznanie zasad bezpiecznej pracy z komputerem,
 • nauka planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,
 • motywowanie uczniów do dalszej samodzielnej pracy w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności wykorzystania komputera.

Cele szczegółowe:

Uczeń stosuje w praktyce :

 • Zbieranie informacji na zadany temat,
 • Potrafi selekcjonować zebrane informacje,
 • Poznaje różne metody publikowania własnych artykułów,
 • Potrafi wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym,
 • Obrabia wykonane zdjęcia w programie graficznym,
 • Redaguje ulotkę informacyjną.

 

 

Czas realizacji : 6-8 tygodni

Wielkość grupy : 2-6 uczniów

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

Temat: „Przedszkolaki słuchają, gdy im starsi czytają…”

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Wójcik, Bogumiła Boużyk

 

Cele projektu:

1. Aktywizowanie dzieci do czytania.

2. Przeprowadzenie akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci.

3.  Wyrabianie w dzieciach nawyku czytania.

4. Poszerzanie wiedzy na temat przeczytanych książek.

5. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznych.

 

Czas realizacji projektu: marzec 2016r.

Liczebność grupy: 6 osób

                                                                                  Małgorzata Wójcik, Bogumiła Boużyk

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY Z HISTORII DLA  KLASY 2 GIMNAZJUM

 

Temat projektu:

Jak to z chrztem było? Projekt edukacyjny z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski

Opiekun projektu: Małgorzata Kotkowska

Wielkość grupy: 4-5 osób

Czas realizacji: 2 miesiące – kwiecień 2016

Efekty: prezentacja multimedialna, gazetka tematyczna

Cele:

-samodzielne poszerzanie wiedzy z zakresu historii Polski

-wykorzystywanie różnych źródeł informacji i technologii informacyjnej, do pozyskiwania informacji i przygotowania prezentacji multimedialnej, gazetki tematycznej

-kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz budowania właściwych relacji                            wśród uczniów współpracujących ze sobą w obrębie zespołu

 

                                                                                                          Małgorzata Kotkowska

 

                                      KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

Temat projektu: "SKARBY NASZEGO JĘZYKA"

Imię i nazwisko nauczyciela : Marek Boiwka

 

I. Cele projektu:

   Uczeń:

  • poznaje cechy języka lokalnego (gwary),
  • wyszukuje informacje z różnych źródeł związane z tematem,
  • selekcjonuje zebrany materiał,
  • rozwija ciekawość poznawczą o regionie,
  • korzysta z różnych źródeł, w tym wywiady z informatorami lokalnymi,
  • zgłębia wiedzę na temat swojego otoczenia,
  • wyjaśnia pochodzenie nazw okolicznych miejscowości, nazw ulic, placów, nazwy geograficzne itp.
  • wymienia typowe imiona i nazwiska charakterystyczne w regionie, podaje ich etymologię,
  • podaje nazwy regionalne sprzętów domowych, urządzeń rolniczych, potraw, ubrań na podstawie wywiadu lub innych źródeł,
  • gromadzi powiedzenia, pieśni, anegdoty, przysłowia rozpowszechnione w regionie.
 1. FORMA PRACY: grupowa ;wielkość grupy: 5-6 osób.
 2. CZAS I SPOSÓB PREZENTACJI: uczniowie prezentują swoje dokonania na języku polskim, wszystkie grupy w ciągu 90 minut.

UWAGA! Projekt powinien być poprzedzony lekcją : "Dialekty i gwary polskie"

Czas realizacji: 3 miesiące.

 

                                                                                                          Marek Boiwka

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

Temat projektu: „Pokazy chemiczne dla najmłodszych”

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Zadrożna

 

Cel projektu:

 • Kształtowanie postaw badawczych uczniów.
 • Projektowanie i przeprowadzenie prostych doświadczeń chemicznych młodszym uczniom .
 • Bezpieczne posługiwanie się prostym sprzętem laboratoryjnym oraz substancjami i wyrobami o znanym składzie.
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 • Wykorzystywanie oprogramowania multimedialnego w nauczaniu i rozumieniu chemii.
 • Umiejętność pracy w grupie, zespole

 

Czas realizacji: 4-5 tygodni

Wielkość grupy: 4 osoby

 

  

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

TEMAT:  Symetrie w naszym otoczeniu.

 

Cele projektu:

 • wyszukiwanie osi symetrii w różnych obiektach oraz przedmiotach nas otaczających,
 • umiejętność wskazywania osi symetrii i określenie: ile osi symetrii ma figura, obiekt,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej i geometrycznej.
 • rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającego świata przyrody i rządzących nim praw,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce,
 • zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
 • uczeń uczy się sprawnie i bezkonfliktowo pracować w zespole

 

 

Czas realizacji: 5 - 10 tygodni

Wielkość grupy: 2 - 6 uczniów

Opiekun grupy: Siwek Dorota

 

                                                                                                          Siwek Dorota

 

 

 

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

TEMAT:  Moje gimnazjum w procentach i liczbach.

Cele projektu:

 • poznanie sposobów gromadzenia danych statystycznych,
 • poznanie sposobów porządkowania zebranych danych,
 • umiejętność sporządzania ankiet, przeprowadzania wywiadów
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce,
 • uczeń umie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce
 • uczeń uczy się sprawnie i bezkonfliktowo pracować w zespole

 

 

Czas realizacji: 5 - 10 tygodni

Wielkość grupy: 2 - 6 uczniów

Opiekun grupy: Siwek Dorota

                                                                                                          Siwek Dorota

 

 

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

TEMAT:  Gospodarka naszej gminy.

Cele projektu:

 • scharakteryzowanie gospodarki naszej gminy,
 • opis głównych gałęzi gospodarki na podstawie dostępnych informacji, artykułów,
 • wybór głównych miejsc pracy (np. zakład przemysłowy, bank, sklepy, instytucje – krótka charakterystyka,
 • struktura zatrudnienia, bezrobocie – pozyskanie danych o wielkości zatrudnienia,
 • przyszłe kierunki rozwoju gospodarczego naszej gminy.

 

 

Czas realizacji: 5 - 10 tygodni

Wielkość grupy: 2 - 6 uczniów

Opiekun grupy: Siwek Dorota

 

                                                                                                          Siwek Dorota

 

 

 

 

Karta projektu edukacyjnego

 

Temat projektu: Poznajemy drzewostan naszej miejscowości.

Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Saik

Cele projektu:

- poznanie różnorodności gatunkowejdrzew w Korszach

- poznanie różnych gatunków drzew

- ćwiczenie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków

-poznanie stanu drzewostanu w Korszach

Czas realizacji: 2 miesiące

Wielkość grupy:5 osób

Nadzór: Elżbieta Saik

 

Joomla templates by a4joomla