• 1
 • 2
 • 3
 • 4

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

§1. Postanowienia ogólne

1)     Świetlica prowadzona jest przez szkołę, jest placówką przeznaczoną dla uczniów danej szkoły.

2)     Czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 6.45- 14.30 przez cały rok szkolny.

§2. Cele i zadania świetlicy

 1. Świetlica zapewnia dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijanie zainteresowań.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • Organizowanie opieki, pomoc w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • Upowszechnianie kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
 • Rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • Współpraca z nauczycielami, pedagogiem, rodzicami, psychologiem
  oraz z instytucjami społecznymi;
 • Opieka nad uczniami w stołówce szkolnej;
 • Opieka nad uczniami na przystanku autobusowym przy wsiadaniu i wysiadaniu
  z autobusu szkolnego.

§ 3. Organizacja pracy świetlicy

1)     Zajęcia prowadzone są zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczym szkoły.

2)     Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych oraz zróżnicowanych
pod względem wiekowym, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać
25 osób.

3)     Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy.

4)     Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów dowożonych
do szkoły, nieuczęszczających na lekcje religii, wychowania do życia w rodzinie czy wychowania fizycznego oraz zapisanych przez rodziców.

5)     Do świetlicy przyjmuje się uczniów na wniosek rodziców na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Powyższa Karta stanowi załącznik do regulaminu.

6)     Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy.

7)     Jeżeli dziecko (do lat10)  nie zostanie odebrane do godz. 14.30, wychowawcy zgłaszają ten fakt dyrektorowi szkoły i kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieodebrania. Po konsultacji
z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecko nadal przebywa w szkole pod opieką wychowawców, czekając na rodziców/opiekunów prawnych lub inne wskazane osoby. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowawcy informują najbliższy komisariat policji.

8)     Jeżeli rodzice co najmniej trzy razy zaniedbają obowiązek odebrania dziecka
o wskazanej godzinie, nauczyciel świetlicy w porozumieniu z dyrektorem skreśla ucznia z listy uczestników świetlicy szkolnej.

9)     Na początku każdego roku szkolnego, rodzice są zapoznawani z regulaminem świetlicy szkolnej. Prawni opiekunowie dzieci zobowiązują się do jego przestrzegania i wyrażają zgodę na jego przepisy. Regulamin ten znajduje się
na stronie internetowej szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zakładce świetlica.

 

 • § 4. Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy

1)     Prawa:

 • prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • korzystanie z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 • wpływ na planowanie pracy w świetlicy.

2)     Obowiązki:

 • uczestniczenie w zajęciach świetlicowych;
 • przestrzeganie zapisów regulaminu świetlicy;
 • wykonywanie poleceń wychowawcy świetlicy;
 • aktywność podczas zajęć;
 • kulturalne zachowanie w świetlicy i na stołówce szkolnej;
 • przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny osobistej;
 • dbanie o porządek w świetlicy;
 • nieopuszczanie pomieszczenia bez zgody wychowawcy świetlicy;
 • niewychodzenie na przystanek bez opieki nauczyciela świetlicy
 •  zachowanie szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu

szkolnego oraz przy przechodzeniu na pasach.

 • § 5. Pracownicy świetlicy
 1. 1.     Pracownikami świetlicy są nauczyciele.
 2. 2.     W/w pracownicy zatrudnieni są zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. 3.     Liczbę w/w pracowników ustala i zatwierdza w arkuszu  organizacji pracy szkoły organ prowadzący szkołę.
 4. 4.     Obowiązki nauczycieli świetlicy określają odrębne przepisy.
 • § 6. Dokumentacja świetlicy szkolnej:
  • roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczy  świetlicy,
  • roczne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej,
  • dziennik zajęć świetlicy,
  • karta zgłoszeń dzieci do świetlicy.
Joomla templates by a4joomla